KADİR GECESİ İÇİN ÖZEL DUA

0 yorum

Bütün âlemleri yaratan ve ayakta tutan Rabb'imize, zerrât-ı kâinat adedince hamd ve şükür, Peygamberler Serveri Efendimiz'e, diğer enbiya-i izâma, melâike-i kirama, ehl-i beyte ve Hakk'ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları, çöllerdeki kum taneleri adedince salât ü selam olsun.


Ey Yüceler Yücesi Rabb'imiz, işte yüce dergâhına geldik; boyun büküyor, huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet içinde elpençe divan duruyor, affına iltica ediyoruz. Eğer biz kullarını kapından uzaklaştırırsan, biz gidip hangi kapıya sığınabiliriz?! Şayet huzurundan kovacak olursan biz kime yalvarırız?!

Ey en büyük günahları bile bağışlayan ve en büyük kusurları, eksikleri bile sarıp sarmalayan Rabb'imiz! Senden, en kahredici günahlarımızı bile bağışlayıp yok saymanı, yüzümüzün karası suçlarımızı örtmeni, kıyamet gününde affının ve gufranının serinliğinden ve bağışlayıcılığının güzelliğinden bizleri mahrum etmemeni diliyoruz.

Bahtına düştük, ey biricik Matlûb'umuz, Maksûd'umuz, Mahbûb'umuz; ne olur, tevbelerimizi kabul, kalblerimizi de ihya buyur! Buyur ki, günahlarımızı affedebilecek, yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek Sen'den başka hiçbir kimse bilmiyoruz.

Ey güç ve kuvvetin yegane sahibi olan Yüce Allah'ımız! Sen Kavî'sin, biz ise Senin zayıf, aciz ve muhtaç kapıkullarınız. Zayıf ve acizleri Senden başka kim koruyup kollayabilir ve ihtiyaçlarını giderebilir! Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerinde hizmet eden bütün kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

Ya Rabbenâ ve ya İlâhenâ! Günahlara tevbe etmenin karşılığı gönülden duyulan nedametse şayet, Sana yemin ederiz ki, yapıp ettiklerimizden bin kere, yüz bin kere pişmanız. İstiğfarda bulunup Senden bağışlanma dilenmek hataların defterden silinmesine bir vesileyse şayet, yürekten istiğfarda bulunuyor, bu nâçar kullarını da yarlığayacağını ümid ediyoruz. Evet, ümidimiz budur ve hoşnutluğunla gönlümüze sürûr salacağın âna kadar da bu kapıyı asla terk etmeyeceğiz.

Ey ızdırar içerisinde hafakanlar yaşayan muzdarr kullarının niyazlarına icabet buyuran.. ey zararları kaldırıp telâfi eden.. ey iyilikleri karşılıksız ve en büyük olan.. ey gizli gizli cereyan eden işlere de nigehbân olan Yüceler Yücesi Allah'ımız! Huzuruna sermayesiz geldik; nâçâr, Senin cömertliğine ve keremine sığınıyor, rahmet denizlerinden hissedar olmak istiyoruz. Dualarımıza icabet buyur ve bizi ümitlerimizde, dileklerimizde haybet ve hüsrana uğratma.. tevbe ile teveccühümüzü karşılıksız bırakma!

Ey Kudreti Sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün âlemlerin yegane sahibi Yüceler Yücesi Rabb'imiz! Sen'in dinine, Kitab'ına, Peygamber'ine ve masum kullarına düşmanlık besleyen cahil, kaba, insanlık ve medeniyet mahrumu zalim birtakım insanlar göz göre göre zorbalık ve derebeyliği yapıyorlar. "La havle ve lâ kuvvete illâ billah" hazinelerinin tek sahibi Sen'sin. Ne olur Yüce Mevlâ'mız, düşmanlık hisleriyle oturup kalkan, inanan insanlar aleyhine sürekli komplo üstüne komplolar kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalplerinden söküp at. Bu haddini bilmez, insafsız tipler şayet salah yolunu seçmezler, fitne ve fesatlarına devam ederlerse, Sen onların ellerini, kollarını bağla.. ayaklarına prangalar vur. İnananların aleyhine kullandıkları ne kadar yol-yöntem, imkân ve malzeme varsa, hepsini ellerinden çekip al.. menfur emellerine ulaşmalarına fırsat verme ve bizi o tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma.. nusretinle, hıfz u inayetinle bu aciz ve çaresiz kullarını te'yid buyur!

"Bunlar da bendendir" der misin Yâ Resûlallah!Resûl-i Ekrem'den on dört asır uzakta bulunduğumuz için cürümlerimize bakmayarak, rahmetinle bizleri affeyle Ya Rabbi! Ya İlahe'l-Alemîn ve Ya Ekrame'l-Ekramin! Biz Seni bilemedik.. Kur'an'ın hakikatine akıl erdiremedik.. Peygamberi tanıyıp yoluna giremedik.. İşte bizim dualarımızı İlm-i İlahi'nle bilirken, Sem'i Sübhani'nle dinlerken, bu kadar perişan ve bu kadar sergerdanların duasını dinleme lütfûyla lütfedip dinle Ya Rabbi!

Ya İlahe'l-Âlemin ve Ya Ekrame'l-Ekramin! Senin lütfedip, bahşedip bizlere gönderdiğin Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Reyyan kapısından girmeye inşaallah liyakat kazandık. Dünyanın dört bir yanında senin dinine hizmet eden bahtiyarların duaları içinde ellerimizi kaldırıyor, Kadir Gecesi'dir diyen, Ramazan'dır diyen saflaşmış insanlarla beraber sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi! Bizi hâib ve hâsir eyleme Ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi Rabb'imiz! Hadiseler bizi boğacak hale geldi. Üstesinden kalkamaz hale geldik. Şahit olduğumuz her manzara artık gırtlağımızda hıçkırığımızı düğümletecek hale geldi. Bir tarafta senin mü'minlerin açlığın ve sefaletin pençesinde kıvranırken, diğer yanda modern çağın firavunlarının elinde katliamlara maruz kalıyorlar. Sen bu vaziyette bizi daha fazla devam ettirme Ya Rabbi! Keremin ve lütfun engindir Senin.

Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar, mağdurlar gözünü bu milletin üzerine dikmiş, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar. Sen milletimize lütfedip kerem ve lütfunla muamele eyle Ya Rabbi! Bu millet ki Ya Rabbi! Bir zamanlar Senin yüce adını bayraklaştırıp âfâk-ı âlem'de dolaştırıyor ve ölürken en büyük ümniye ve ideal olarak Senin mübarek adının âfak-ı âlem'de şehbal açmasını istiyordu. Bu millet, onların torunu ki Balkanlar'da sinesinden yediği hançerle Sana doğru kanat çırpıp yükselirken, "Attan inmeyesüz, Allah'ın adını âfâk-ı âlem'de gezdiresüz." diyordu. Onların ahfadı olan bizleri de aynı şerefle şerefyab eyle Ya Rabbi!

Biraz da bizim vatanımıza gel Yâ Resûlallah!Ey Rahmeti Sonsuz! Son şiire kafiye koymak istiyoruz, yaban ellerde gezen Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in atının zimamından tutup dokuz asır boyunca Türk'ün yağız delikanlısının koşturup durduğu Anadolu'da dolaştırmak istiyoruz. "Biraz da bizim vatanımıza gel Yâ Resûlallah!" diyoruz. Sen bu yağızları Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Belgrad'dan çok iyi bilirsin. Bingazi'den, Maraş'tan, Gaziantep'ten bilirsin Yâ Resûlallah! Palandöken'de elinde satırıyla koşturan ninesiyle bilirsin. Duvağını atıp Çanakkale'ye koşan geliniyle bilirsin. "Kafir tarafından işgal edilmiş vatanda yaşamak benim neyime" diyen genç kızıyla ve mert delikanlısıyla bilirsin. Bütün bunları neslimiz ve milletimiz adına Zat-ı Nübüvvet'ine sadaka olarak takdim ediyoruz. Ve bununla, Medinelilerin davet ettiği gibi Seni yurdumuza davet ediyoruz. "Ne zaman geleceksin?" diyoruz. Canımız dudağımıza geldi. Gayri artık dayanamayacağız. Sensiz olan bir dünyayı da istemiyoruz.

Sen bir sultansın. Sultana sultanlık, dilenciye dilencilik yakışır. Gel, bağlı ellerimizi çözüp dağılmış kakülümüzü okşayıver, toz toprak içinde kalmış zülüflerimize mübarek elini gezdiriver. Gayba doğru uzanan ellerimizle Akabe'dekiler gibi elini sıkmak istiyoruz. Ya Resûlallah, elini uzat, elimizi sık. Anadolu'nun yağız delikanlısı sana Medine'nin ensarı gibi el uzatacaktır. Başımızı okşa, kırık kalplerimizin kırıklığını gideriver.

Bir zamanlar Ali'lerin, Ebubekir'lerin, Osman'ların çektiği zimamı, Anadolu'nun yağız delikanlısının eline veriver. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla bir Anadolu milleti göğüslerini gerip Senin için dayandılar Ya Resûlallah! Mescidlerini koruyup minareler yaptılar, her şeye rağmen günde beş defa "Muhammedür Resulullah" dediler ve bunu demeye azmettiler Ya Resûlallah!

Ve bugün yaptıkları her şeyi şart-ı âdi olarak vesilen ve vasıtanla dergâh-ı nezd-i ahadiyete takdim etmek istiyoruz. Huzur-u rabbül-âleminde "Bunlar da bendendir" der misin Yâ Resûlallah! Bizleri Havz-ı Kevser'in başından kovulanlar içinde kovulma zilletine maruz kalmaktan masun ve mahfuz eyle Yâ İlâhe'l-âlemin! Bizlere şefaat elini uzat, elimizden tutup evc-i kemali insaniyete çıkar Yâ Resûlallah!

Yâ ilâhe'l-âlemin ve Yâ Ekrame'l-Ekramîn! Seyyidimiz ve pişdârımız; Rehnüma ve rehberimiz; Muktedây-ı kül ve rehber-i ekmelimiz Hazreti Muhammed aleyhi's-salatü ve's-selama dehalet ederek dergâh-ı nezd-i ahadiyetine girmek istiyoruz. Kirli yüzlerimizle doğrudan doğruya sana müracaatı sû-i edeb saydık. Habîb-i edibin vesâyâsı altına girmek istedik. Gönlümüzü evvela ona teslim edelim dedik. Ve sonra da onun gölgesi altında Senin huzuruna çıkalım. O da yüzümüze baksın. Ellerini yüceler yücesi Sana kaldırsın. Desin ki "Bu da bizdendir Yâ İlahe'l-âlemin." Bu lütfu bizden esirgeme Yâ Rabbi!

Sana sadık olmaya söz veriyoruz; gecemizi gündüz eyle Ya Rabbi. Kışımızı bahar eyle Yâ Rabbi! Neslimize can ve dirilik ihsan eyle Ya Rabbi! Bükük belimizi doğrult Ya Rabbi! Kaddimize istikamet, dizlerimize derman ihsan eyle Ya Rabbi! Bugece Kadir gecesi Ya Rabbi! Senin kadrini bilenlerin, kadir bilenlerin, kadrini bilip kadirşinaslık içinde huzuruna gelenlerin gecesi Yâ Rabbi!

Dualarımızı dergah-ı Zat-ı uluhiyyetinde birini bin eyle ya Rabbi! Bir dileğimizde bin lütufta bulun ya Rabbi! Bir arpa boyu hizmetiyle senin yoluna hizmet edenleri azîz ve şerif eyle ya Rabbi! Topyekün vatanımızı da güldür ya Rabbi!

Senin kapının tokmağında boynu bükük dilencileriz
Ey günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek onlara manevi kirlerinden arınma fırsatı veren merhametliler merhametlisi! Bizler, hemen hepimiz ellerimiz Senin kapının tokmağında boynu bükük dilencileriz. -Allah bu dilenciliği sonsuza kadar devam ettirsin.- Dualarımızla Seni mırıldanıyor, içlerimize çekiyor ve vereceğin cevabı bekliyoruz. Bugüne kadar Senden başka bizi duyan, yüzümüze bakan ve şefkatle başımızı okşayan olmadı. Ne bulduk ne gördükse Sende bulduk, Sende gördük ve Sana inancımız sayesinde hayretten, dehşetten, gurbetten ve yalnızlıktan kurtulduk.

Bütün benliğimizle bir kez daha Sana yöneliyor, af ve mağfiret dileniyoruz. Kalb katılığından, gafletten, başkalarına şer olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan, miskinlikten, cehaletten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerinin zeval bulmasından, lütuflarının değişip başkalaşmasından, ansızın bastıran azabından, gelip çatan gazabından Sana sığınıyoruz. Senden her zaman yalvaran diller, haysiyetle ürperen gönüller istiyoruz. Tevbelerimizi kabul buyur, bizi günahlardan arındır, dua ve isteklerimize cevaplar lütfeyle! Delil ve burhanlarımızı hedefine yönlendir, kalblerimizin ufkunu aç, dilimizi doğruluğa bağla ve gönüllerimizi temizle!

Allah'ım, Senden her işimizde sebat, Kur'an yolunda kararlılık ve nimetlerine karşı da duyarlılık hissi bekliyoruz. Kapına yönelenleri boş çevirme. İtaatte bulunanlara bol bol karşılık ver, Sana başkaldıranlara da doğru yolu göster. Muzdariplerin dualarını lütfunla şâd eyle. Hasta ruhlara hususi muamelede bulun, küfür ve ilhad içinde bocalayanlara da nurunu göster; göster de kalmasın hiçbir yerde muzlim bir nokta!..

Ey güç ve kuvvetin yegâne sahibi olan Yüce Allah'ımız! Sen Kavî'sin, biz ise Senin zayıf, aciz ve muhtaç kapıkullarınız. Zayıf ve acizleri Senden başka kim koruyup kollayabilir ve ihtiyaçlarını giderebilir! Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerinde hizmet eden bütün kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

Ey yoluna gönülden baş koymuşları her zaman vuslat neş'esiyle serfiraz kılan ve adanmış ruhlardan merhametini hiçbir zaman esirgemeyen ve onları katiyen yalnız bırakmayan Rabb'imiz! Bizi de dünyanın geçici ve zevâle mahkûm güzelliklerine aldanıp da Rabbilerini unutanlardan olmaktan muhafaza buyur.. gözlere aydınlık, gönüllere de sürûr veren sürpriz lütuflarınla bu muhtaç kullarını da sevindir.. tasamızı, gamımızı, kederimizi izâle eyle.. bizi her türlü musîbet ve belalardan koru ve sâlih ibâdının kalblerine yerleştirdiğin gibi bizim kalblerimize de Seni delicesine sevme duygusunu yerleştir!..

Ey Rabb'imiz! Biz kullarını Senin sevmediğin ve hoşnut olmadığın vadilerde dolaşmaktan muhafaza buyur.. Senin nezdinde anlamsız sayılan ne kadar meşguliyet varsa bizi onlardan uzak tut.. nereden gelirse gelsin, bütün bulanık düşüncelerden ve kirli hayallerden zihnimizi ve kalbimizi koru.. enbiyâ ve mürselîn efendilerimizi donattığın gibi, onların yollarından yürümeye azmetmiş bu muhtaç bendelerini de değişik ve sürpriz mevhibelerinle donat!

Ey bütün varlık ve varlık ötesi elinde bulunan.. ey hayat sahibi Hayy.. ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan Kadîm.. ey kendisi için ölüm katiyen söz konusu olmayan Bâkî! İhtiyaçlarımızı gider.. bize lütfunla muamelede bulun.. başımızdaki bütün belaları def eyle.. bizim yanımızda ol, aleyhimizde olma.. bizi dînî ve dünyevî musibetlerden koru.. dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarf ettiğimiz bir meta kılma...

Ey güç ve kuvvetin yegâne sahibi Yüce Allah'ımız! Sen Kavî'sin, biz ise Senin zayıf, aciz ve muhtaç kapıkullarınız. Bizi Senden başka kim koruyup kollayabilir! Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerindeki bütün inananlara, özellikle de zulme ve haksızlığa uğratılmış mazlumlara dünya ve ukbada tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

Sen'i bize sevdireni başımızdan eksik etme Ya Rabbi!
Ey biricik Koruyan'ımız! Dinimize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde insî ve cinnî şeytanların, durmadan kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin vereceği zararlardan, inanan kullarına karşı kalbleri kin ve nefret duygularıyla dopdolu düşmanların saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et. Onların tuzaklarından, komplolarından bizi ve gönlünü Senin dinine vermiş bütün inananları himaye eyle.

Ey Kudreti Sonsuz, bize Seni ve Kitab'ını tanıtan, Efendimiz'i ve ashabını sevdiren, irşadıyla hayatımıza anlam kazandıran Muhterem Hoca'mızı başımızdan eksik etme. Ona hayırlı, bereketli, sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler ihsan eyle. Kendisine yakîn-i tâm, ihlas-ı etemm ve zühd-ü tâm lütfeyle. Onu dahilî, haricî, insî ve cinnî her türlü düşmanın ve şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Bulunduğu her yerde ve zamanda kendi katından bir ruh ile onu te'yid buyur. Dünyada ve ahirette bizi O'ndan ayırma. Gösterdiği istikamette son nefesimize kadar koşturmayı, bu şekilde ruhumuzu teslim etmeyi, O'nla beraber haşrolmayı, Cennet'te Efendimiz'e birlikte komşu olmayı nasip eyle. Üstad'ımızla ve Hoca'mızla kalbî irtibatımızı kuvvetlendir. Onları daha iyi anlamaya bizleri muvaffak eyle. Hasenatımıza kat kat fazlasıyla onları şerik eyle. Bizi onlara karşı mahcup olacağımız hatalara düşmekten, yanlışlar yapmaktan muhafaza eyle!

Ey Allah'ımız! Bize düşmanlık yapanlara karşı Sen bizim muînimiz ol.. haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin şerlerini üzerimizden defet. Aleyhimizde fitne ateşini körükleyenlerin ocaklarını söndür. Ey şefkati ve merhameti varlığı bütünüyle kucaklamış Rabb'imiz! Hakkında beslediğimiz hüsn ü zanda bizi tasdik et.. et de, biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gam, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs eyle! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabb'imiz...

Her zaman engin lütuflarıyla, buhranlı zaman dilimlerinin peşinden de aydınlardan daha aydınlık bayram günlerini yaratan Rabb'imize, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları adedince hamd ve şükür; hürmetine kâinatın yaratıldığı, sünnetine bütün varlığın hayran kaldığı Efendimiz'e, insanlık âleminin yüz akları olan âline ve ashabına da sonsuz salât ü selamlar ediyor, günlerin nevbahara döneceği demlerin heyecanıyla ümitle bekliyoruz.

Duamızın evvelinde salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi bir kere daha Efendimiz'i, O'nun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla yâd ederek indiriyor ve bizi ellerimizi boş ve hüsran içinde geri çevirmemeni diliyoruz Rabb'imiz! Amin...

KADİR GECESİ MESAJLARI

0 yorum

Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre şöyle ; 'Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

* * * * *

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

* * * * *

Sâde duyguIar yükseIsin gökIere, yüksekIerde hafakan, gözIerde yaşIar, ona susamış dudakIar kadar, açıIan eIIer var. KandiIiniz mübarek oIsun.

* * * * *

Bu gece hayırIı bir gece, yürekIerimiz ibadetIe çarpsın, gönüIIerimiz bir oIsun.. KandiIiniz mübarek oIsun!

* * * * *

İsIam"ın nurIu yüzü kaIbine doIsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz oIsun GünIerinize mutIuIuk, gönIünüze saadet doIsun KandiIiniz mübarek oIsun!

* * * * *

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

* * * * *

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Kadir Geceniz mübarek olsun.

* * * * *

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

* * * * *

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın! Hayırlı Kandiller.

* * * * *

Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi, tüylerinde nur var. Senin de kalbin nurla dolsun kadir gecen mübarek olsun.

* * * * *

in aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin!

* * * * *

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

* * * * *

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar? ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

* * * * *

Allah"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir geceniz mübarek olsun!

* * * * *

Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın.

* * * * *

Mübarek Kadir kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

* * * * *

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun..

* * * * *

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

* * * * *

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

* * * * *

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Beraat kandili, kandilin mübarek olsun.

* * * * *

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

* * * * *


Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

* * * * *

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının percerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.

* * * * *

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

* * * * *

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.Kandiliniz Kutlu olsun.

* * * * *

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

* * * * *

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

* * * * *

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.

* * * * *

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

* * * * *
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

* * * * *

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere...

* * * * *

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....

* * * * *

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.

* * * * *

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi"nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

* * * * *

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla"ya sunacağı ve O"nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun !

* * * * *

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

* * * * *

Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!

* * * * *

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi"nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

* * * * *

Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar? HADİS"İ ŞERİF?

* * * * *

Kuran´in nazil oldugu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradi ailenize ve bütün Islam alemine hayir bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.

* * * * *

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* * * * *

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.

* * * * *

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarininiz askiniz kadar mutlu, askiniz Kadir kadar mukaddes, dualariniz istediginiz gibi makbul olsun.

* * * * *

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

* * * * *

Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki dualarin kabul Kadir Geceniz mubarek olsun!

* * * * *

Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, Kadir Gecen mubarek olsun!

* * * * *

Ellerin duaya uzandigi, sinelerin dostlara açildigi, gözlerin masumiyet aradigi bu mubarek günde tum dualariniz kabul olmasi dilegiyle iyi kandiller!

* * * * *
Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardir Hacdan döner gibi, Beraat"tan iner gibi gel gel Bekliyoruz yillardir Kadir Geceniz mübarek olsun!

* * * * *

Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle Nice kandiller.

* * * * *

Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kandiliniz Mübarek Olsun.

* * * * *

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* * * * *

Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e Hayirli kandiller!

* * * * *

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

* * * * *

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* * * * *

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece Kadir gecen mübarek olsun.

* * * * *

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

* * * * *

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Kadir Geceniz Mübarek Olsun...

* * * * *

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi'ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Kadir Geceniz Mübarek Olsun...

* * * * *

Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadetdedir. Kadir Geceniz Mübarek Olsun...

* * * * *

Kadir Geceniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller...

* * * * *

Bazen yenik düştük zamana, esiri oIduk anIamsız koşturmaIarın ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostIarımızı hiç unutmadık. KandiIiniz mübarek oIsun.

* * * * *

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

* * * * *

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

* * * * *

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

* * * * *

Kuran-ı Kerim’de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.

* * * * *

Bu gece bundan sonra peşpeşe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının’da habercisidir. Bu sebepledir ki Kadir Gecesin’de manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktır..

* * * * *

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin

* * * * *

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

* * * * *

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar… ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

* * * * *

Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, Kadir Gecen mubarek olsun.

* * * * *

Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın

* * * * *

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.

* * * * *

Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır Kadir Gecesi, Allahın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara garkettiği bir gecedir Hepimize hayırlı olsun

* * * * *

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarininiz askiniz kadar mutlu, askiniz Kadir kadar mukaddes, dualariniz istediginiz gibi makbul olsun.

* * * * *

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* * * * *

Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki dualarin kabul Kadir Geceniz mubarek olsun.

* * * * *

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

* * * * *

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* * * * *

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun..

* * * * *

Ramazan-ı Şerif’i yitirmenin hüznü varken yüreklerimizde, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi geldi iklimlere. Bu gece Allah ibadetlerimizi kabul etsin ve bizi bayrama tertemiz günahsız olarak eriştirsin inşallah.

* * * * *

Allah’ın selamı, rahmeti, merhameti, bereketi, muhabbeti üzerinize olsun. Her halimiz için, bizi bu gecelere ulaştıran Allahımıza hamdolsun. Resulü Ekrem’e selam olsun, Kadir Geceniz mübarek olsun.

* * * * *

Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için..

* * * * *

Ellerin duaya uzandigi, sinelerin dostlara açildigi, gözlerin masumiyet aradigi bu mubarek günde tum dualariniz kabul olmasi dilegiyle iyi kandiller.

* * * * *

Gecelerin en yücesi, bin aydan bile daha hayırlı bu gecede, bu kardeşin seni unutmadı. Nolur sende bu kardeşini unutma. Muhabbetle ve selametle, Kadir Gecen mübarek olsun.

* * * * *

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere…

* * * * *

Kuran da Kadir Gecesi için LeyIetüI kadri hayrun min eIfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırIı bir gecedir diye buyuruIuyor. Bu nedenIe bu geceyi ihya edeIim.. Kadir geceniz hayırIı oIsun..

* * * * *

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

* * * * *

Kuran´in nazil oldugu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradi ailenize ve bütün Islam alemine hayir bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum.Kadir geceniz mubarek olsun..

* * * * *

Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Hayirli kandiller..

* * * * *

Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. Kadir Gecesi, Allahın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun..

* * * * *

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Kadir Gecen mübarek olsun. Kadir Gecesi

* * * * *

ESPİRİLİ RAMAZAN KUTLAMASI

0 yorum

video
Bir tanıdığımın gönderdiği bu Ramazan ayını esprili anlatan video hoşuma gitti, sizlerle paylaşymak istedim :))

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

1 yorum

SELAMLAR..
Hemen kolayca yapılabilecek, lezzetli bir tarif; fellah köftesi :)
Malzemeler;

 • 500 gr. köftelik bulgur
 • 1 su bardagi un
 • 1 tane yumurta
 • 1 tatlı kaşığı biber salçası 
 • Kimyon,pul biber,karabiber,tuz
Sos için;
 • 1 adet kuru soğan
 • 5-6 diş sarımsak
 • 1 tatlı kaşığı biber salçası
 • pul biber ,çok az tuz
 • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytin yağı
Üzerine;
 • Bolca kıyılmış maydanoz

Tarif;
 • Köftelik bulguru sıcak su ile ıslayın (KISIR YAPAR GİBİ)
 • Kabarmasını bekleyin ve kabaran bulgura,
 • Tüm malzemeyi katip özleşene kadar iyice yoğurun
 • Köfteleri misket gibi yuvarlayıp küçük parmağınızı ortalarına batırın bu işlemi yaparken elinizi ıslatın !!!
 • Geniş bir tencereye su koyup kaynatın içine tuz atin
 • Kaynayan suda köfteleri haşlayın
 • Diğer tarafta sosunu hazırlayın tavaya zeytin yağı ve ince doğranmış soğanları alin sarımsakları da rendeleyip ilave edin ,biber salçasını ve pul biberi de ilave edip çok az su ilave edebilirsiniz.
 • Köfteleri kevgir ile sudan çıkarıp servis tabağına alin
 • Üzerine bolca sos döküp kıyılmış maydanoz serpin
 • Servise hazır, sıcak yemenizi tavsiye ederim
AFİYET OLSUN...Kilis Tava Tarifi

0 yorum

Kilis tava Antepli olmam ve liseyi Kiliste okumam itibariyle her zaman ailemin ve benim mutfağımın gündeminde olan bir yemek. Pirinç pilavı ile daha çok sevsem de şu aralar fazla kaloriden kaçma eğilimimden dolayı ben bulgur pilavı ile tercih ettim. 

Kiliste her fırının yanında bir manav bir de kasap mutlaka bulunur, siz sadece hangi boy tepsi ile isteğinizi söyler zahmetsizce sofranıza koyarsınız bu lezzeti. Fakat bizler gibi bu keyiften mahrum olan hanımlar elbette evde kendi şartlarıyla yapacak elbette harika işler çıkaracaklar :) 
Tarifi veriyorum, kolay gelsin..

kilis tava yapımı

Malzemeler;
 • 250 gram kıyma
 • 2 adet orta boy soğan
 • 4 adet orta boy domates
 • 2 adet biber
 • 3 ya da 4 adet kemer patlıcan
 • 6 diş sarmısak
 • tuz, yağ, karabiber,az miktar salça
 • 1 yemek kaşığı pul biber, su.        
 • isteğe bağlı maydanoz                     
Tarif;

Soğan, biber, maydanoz, sarımsak, robottan geçirilir ya da ince ince kıyılır. Yoğrulabilecek uygun bir kaba aktarılır ve üzerine kıyma, tuz, karabiber, pul biber,yağ ve salça ilave edilir. Bu karışım iyice yoğrulur. Patlıcanlar ince dilimlenir, tuzlu su da bekletilir ve suyu sıkılarak fırın tepsisinin tabanına dizilir. Üzerine yoğrulan kıyma elle yayılır. Etin üzerine dilimlenmiş domates ve yeşil biber dizilir. Önceden ısıtılmış 185 derecede 1 saat pişirilir. 

Afiyet olsun.

Yaş Mayalı Poğaça Tarifi

0 yorum

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

2 yorum

Allah'ın rahmet, bereketi sizinle olsun, gönlünüz güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınızın kabul olması dileğiyle BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN...

Kısır Tarifi :)

0 yorum

SELAMLAR...
Kabul günlerinin, kadınların toplandığı her zamanın vazgeçilmezi, kısır hem de Adana usulü kısır :) Geçen günlerde Annemin samimi dostlarından birisi uzun süredir canım istiyor diye kısırdan bahsedince bizim de aklımıza düştü. Dedik gel hadi hep beraber kısır yapalım, sıcacık sohbetin yanında daha da bir lezzetli oldu kısırımız.. İşte tarifi;

Malzemeler;
 • 3 su bardağı pilavlık bulgur ya da köftelik bulgur,
 • Islatmak için bir miktar ılık su ve tuz,
 • 1 adet soğan,
 • 2 diş sarımsak,
 • 3 adet domates,
 • 2 adet salatalık,
 • 1 adet yeşil biber,
 • 1 adet limon,
 • 1,5 yemek kaşığı biber salçası,
 • Karabiber ,
 • Kırmızı pul biber,
 • Kimyon,
 • Kekik ,
 • Nane,
 • Sumak,
 • Yarım bağ maydanoz,
 • 1 çay bardağı sıvı yağ.
 • İsteğe bağlı marul (ben içinde marul da severim :) )
Yapılışı;
 • Bir kabın içine bulguru, tuzu koyalım ve ılık suyla bulguru ıslatalım.
 • Sarımsakları dövdükten sonra bulgurun içine ilave edelim.
 • Üzerine biber salçasını ilave edelim ve 10 dk yoğuralım.
 • Karabiberi, kırmızı pul biberi, kimyonu, kekiği, sumağı, naneyi ilave edelim.
 • Domatesleri, biberi, maydanozu ve salatalıkları kısacası tüm sebzeleri küp şeklinde ince ince doğrayalım ve bulgurun içine ilave edelim.
 • Sıvı yağı ve limon suyunu da ilave edip iyice karıştıralım. bu kadarcık :))
Afiyet Olsun ...

Çikolatalı Sihirli Kek Tarifi :)

0 yorum

SELAMLAR...
İçinde kakao olan her tarif beni heyecanlandırıyor. Çikolata aşktır aşk! :) Bu tarifi gördüğümde de hemen burnuma miss gibi hafif bir çikolatalı ikram kokusu geldi, Koştum mutfağa. Az malzemeyle kolay yapılacak sihirli bir tarif; kakaolu sihirli kek, çikolatalı sihirli kek, canım sihirli kek :)) 
Malzemeler;
 • 4 yumurta (akları ve sarıları ayrılacak)
 • 1 su bardağı şeker
 • 100 gram margarin yada tereyağ
 • 2 su bardağı süt
 • 1 su bardağı + 1 yemek kaşığı un
 • 3 tepeleme yemek kaşığı kakao
 • Vanilya
Yapılışı;
 • Tereyağını eritip oda sıcaklığına gelene kadar ılıtıyoruz. 
 • Ilındıktan sonra yumurta sarılarını ve tereyağını çırpın ardından şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.
 •  Sütü ekleyip bir dakika kadar tekrar çırpıyoruz.
 •  Ayrı bir kapta un, vanilya ve kakao karıştırılır. Bu karışıma yavaş yavaş eklenir pürüzsüz bir kıvam alana kadar tekrar çırpıyoruz.
 •  Başka bir kapta yumurta aklarını kar gibi kabarana kadar çırpıyoruz. (kabı ters çevirdiğimizde akmayacak sertlikte olacak kremşanti kıvamında olacak resmen)
 • Yumurta aklarını yavaş yavaş kek karışımına ekleyerek spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu aşamayı dikkatlice yapmak gerekir zira istediğimiz sonucu alamayabilirz yumurtanın prüzsüz olmalı ama yumurta akları aşırı sönmemeli hassas bir nokta zira.
 •  Güzelce karıştırdıktan sonra 22×22 cmlik borcamı yağlıyoruz ve karışımı yavaşça döküyoruz.Kek Hamurunun cıvık olması sizi korkutmasın çünkü olması gerekeni böyle :)
 • Önceden ısıtılmış 175 derece fırına verip üzeri piştiğinde fırından alın ( elinizle dokunduğunuz da içinin hala yumuşak olduğunu hissedeceksiniz bu normal :) )
 • Son Olarak en altta oldukça yoğun katman ortada kremamsı bir katman ve üstte ise kek katmanı haline geliyor. Sufleye benziyor. Soğuk servis edilmeli, ben servis ederken pudra şekeri döktüm üstüne şık durdu :)
Afiyet Olsun...

Fıstıklı İrmik Helvası

0 yorum

SELAMLAR...
Canımız tatlı bir şeyler istediğinde hemen 5 dakikada yapabileceğimiz tatlıdır kendisi... Kimden bahsettiğim malum; irmik helvası :) Ama sütlü irmik helvası, içine biraz çam fıstığı katıyorsun o zaman daha da harika, oluyor sana çam fıstıklı irmik helvası <3  Bu böyle uzaaar gider. Demem o ki ben fıstığı kattım içine siz keyfinize göre katın katmayın. Hadi ben tarife geçiyorum, kolay gele :)Malzemeler;
 • 1 su bardağı irmik
 • 1 su bardağı su
 • 1 su bardağı süt
 • 1 su bardağı şeker
 • 4 yemek kaşığı margarin
 • Çam fıstığı
Yapılışı;
 • Önce süt ve şekeri koyun. Ocağa alın.
 • Ocakların altını yakın ve kaynatın arada karıştırın.
 • Diğer tarafta irmiği ocağa koyun
 • Hafif ateşte irmiği ve çam fıstığını irmiğin rengi ve kokusu dönene kadar karıştırın.
 • Bu arada şerbet kaynayınca altını kapatın.
 • İrmiğin rengi dönünce tereyağını ekleyip, biraz daha karıştırın.
 • Daha sonra yavaş ve dikkatli bir şekilde şerbeti helvaya dökün ( sıçrayabilir ) .
 • Karıştırarak hafif ateşte şerbeti çektirin ve ocağı kapatın.
 • Şerbetini çeken helvayı ağzı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin.
 • Helvayı alt - üst edip karıştırın ve irmik helvamız servise hazır.
 • Küçük kase yada kalıplara boşaltın ve ters çevirin.
 • Dilediğiniz gibi süsleyip, servis edin. ( Ben antep fıstığıyla süsledim:) )
Afiyet Olsun.. :)

D.I.Y. KENDİN YAP GERİDÖNÜŞÜM PROJESİ, ÇORAPTAN ANAHTARLIK :)

2 yorum

SELAMLARR...

Tüm günümü evde geçirdiğim günlerden birisindeyim. Sıkıcılığı bir yana, tv, kitap, net derken zaman da geçmedi. Canım bir şeyler üretmek isterken aklıma bu proje geldi :) Evet diğer teki kaybolmuş çoraplarımı değerlendirmek geldi aklıma, pembiş bir anahtarlık yaptım kendime. Tabi ki oyuncak, anahtarlık, masa üstü süsü ya da arkasına yapıştırılan bir mıknatıs yardımıyla magnet ... gibi gibi arttırılabilir bir tavşancık modeli bu. Arkadaşımıza ve diğer sevdiklerimize el emeği göz nuru minnoş bir hediye de olabilir:)
   Biliyor musunuz yaptıktan sonra aklıma geldi pamuk yerine elyafta kullanılabilir ve dahası içine kuru lavantalar da koyularak mis kokulu bir tavşancık elde edilebilir, ben deneyeceğim daha sonra :)
   Bu tarz şeylere çok el becerim olmadığını düşünürüm eğer sizin el beceriniz daha iyise ortaya daha da hoş bir şeyler çıkabilir.. Gelelim yapımına, adım adım anlatacağım size;

çoraptan anahtarlık yapımı


MALZEMELER:
 • Boncuklar ( Ben bu kısım için artık kullanmadığım bileklikleri kullanmak istedim)
 • Bir makas ve dikiş için iğne ve ipler
 • Pamuk
 • Eğer süslemek isterseniz başına konduracağımız bir toka aksesuar
çoraptan oyuncak yapımı

 • Şekilde görüldüğü gibi çorabımızı kesip, tersten kulak olacak kısımları dikiyoruz ve çorabımızı düz çeviriyoruz ve içine pamuk dolduruyoruz.

çoraptan oyuncak yapımı

 •  Önce ortadan, sonra diğer iki kenardan iğnemizi geçirip, bir yonca şeklinde getirdiğimiz alt kısmı dikiyoruz


.
çoraptan oyuncak yapımı
 • Boncuktan gözlerimizi şekildeki gibi dikip, kenarına kirpik konduruyoruz böyle boncuk gözlü şirin tavşan biraz ortaya çıkıyor :)


çoraptan oyuncak yapımı • Çok tatlışş :)

çoraptan oyuncak yapımı • son olarak burnunu da diktim, kulağına tokasını kondurdum. Alt kısmına başka bir çorabın parmak uçlarını keserek elbise yaptım, minik dikişlerle sabitledim elbisesini ve kulaklarının ortasından bir anahtarlık başı geçirerek onu anahtarlık pembiş tavşancık yaptım :) :*

çoraptan oyuncak yapımı

Akşama Ne Pişirsem? "PATATESLİ KÖFTE" ;

0 yorum

SELAMLAR...
Her halde bayanların "giyecek bir şey bulamamaktan" sonraki en büyük problemi "akşam ne pişirsem?" dir... Bu gün sizin için bir fikrim var! Patatesli köfte <3  Ben soğansız yaptım, malum annelik telaşı, soğanla aram iyi değil bu aralar fakat tarife ekleyeceğim... Yapanlara kolay gelsin, pişirenlere afiyet olsun :)
fırında patatesli köfte

Malzemeler;
 • 5 orta boy patates
 • 4-5 tane domates
 • yeşil biber
 • 2 soğan
 • yarım kilo kıyma
 • yarım su bardağı sıvı yağ,
 • 2 diş sarımsak
 • 1 tatlı kaşığı salça
 • pul biber
 • karabiber 
 • kimyon
 • tuz


YAPILIŞI;                                                                      

 • Patatesleri, domatesi, biberi aşağıdaki fotoğraflar gibi doğrayalım. Soğanı da tepsi yemeğine göre piyazlama doğrayalım. (Yazar adını duydukça fena oluyor soğanın :) ) Şimdi tüm doğradıklarımızı yemek yapacağımız tepside birleştirelim. Yarım su bardağı yağımızı, salçamızı, bir miktar da karabiber ve tuzu sebzelerin üstüne koyup sebzeleri baharatlarla harmanlayalım.
 • Şimdi farklı bir yoğurma kabına kıymamızı koyalım, sarımsakları ezelim, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzu ete katalım. İyice hepsi karışana kadar yoğuralım.
 • Kıymamızdan ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapıp sonra üstüne bastırarak köftelerimizi elde edip yemeği pişireceğimiz tepsiye sebzelerin arasına koyalım (ben sebzelerin arasını parmak uçlarımla aralayıp kıymayı rastgele aralıklara koydum, aralıklar bitince rastgele üstüne koydum)
 • Yemeğimizin pişmemiş hali hazır, artık onu 200 derece fırında pişirebilirsiniz...
Ben yanında cacık ve bulgur pilavı yaptım siz pirinç pilavı salata artık canınız ne isterse yapın :) Yapım aşama fotoğrafları aşağıda :)
AFİYET OLSUN...
fırında patatesli köfte  


fırında patatesli köfte

fırında patatesli köfte

 
 • EN TATLI TARİFLER © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes